logo boiron

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi Tájékoztatás

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Jogi rendelkezések

A „www.boiron.hu” weboldalt (a továbbiakban weboldal) a BOIRON hozta létre (Copyright © BOIRON 2017 – Koncepció és fejlesztés: Nouveau Monde Lyon). A weboldal böngészése során Önre az alábbiakban részletezett jogi rendelkezések és a vonatkozó magyar jogszabályok összessége érvényes. A weboldalhoz való hozzáféréssel, annak böngészésével és használatával Ön feltétel nélkül elfogadja a jelen jogi rendelkezéseket.

WEBTÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ:
Cégnév: Microsoft AZURE EU Region: https://azure.microsoft.com/fr-fr/

Székhely: Microsoft France SAS, 39 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux (France)

Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

1. Szerzői jog

 A weboldalon található fényképek, szövegek, szlogenek, logók, rajzok, képek, mozgóképek és egyéb szerzői művek a BOIRON vagy a használatot a BOIRON számára engedélyező harmadik felek tulajdonát képezik.

A weboldal tartalma a szerzői jogi jogszabályok (Copyright Law) és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. (Copyright © BOIRON 2017 – Minden jog fenntartva.)
Jelent weboldal kizárólag személyes felhasználás céljára készült, annak üzleti célú felhasználása nem megengedett.

A fentiekben foglaltak kivételével a weboldal „lapjainak” egészben vagy részben, a BOIRON előzetes engedélye nélkül való mindennemű másolása, megjelenítése, felhasználása vagy módosítása az alkalmazott módszerre és hordozóra tekintet nélkül szigorúan tilos és szerzői jogi jogsértést illetőleg bitorlást követ(het) el.

​​​​​​​​​​​​​​2. Védjegyjogok

A weboldalon megjelenő elnevezések, logók, nevek és védjegyek a BOIRON védett védjegyei.
Ezen védjegyeknek a BOIRON előzetes írásos engedélye nélkül való másolása, utánzása, felhasználása vagy megjelenítése védjegybitorlásnak, szerzői jogi és egyéb jogszabályok megszegésének minősül(he)t.

3. A weboldal tartalma, frissítések

A BOIRON igyekszik naprakész információkat megjeleníteni a weboldalon. A BOIRON fenntartja a jogot, hogy a jelen weboldalon közzétett információkat bármikor módosítsa vagy törölje. A BOIRON kizárja a felelősségét illetőleg bárminemű kártérítési kötelezettségét a honlap tartalmának megfelelőségéért, illetőleg az azon esetlegesen előforduló hibákért, elütésekért, valamint annak naprakészségéért.

4. Hiperhivatkozások

 A harmadik félhez tartozó weboldalakra mutató hivatkozások tartalma a BOIRON-on kívül álló tartalom, azokért a BOIRON nem vállal felelősséget.  A BOIRON az ilyen hivatkozásokat kizárólag azért kínálja fel, hogy megkönnyítse a Weboldal felhasználóinak tájékozódását.

5. A felelősség korlátozása

A jelen weboldal tartalmához való hozzáférés és annak használata az Ön felelőssége. A BOIRON, valamint a weboldal létrehozásában és üzemeltetésében részt vevő más felek semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a jelen weboldalhoz és a hozzá kapcsolódó összes további weboldalhoz való hozzáférésből, azok használatából, illetve a hozzáférés vagy a használat meghiúsulásából eredő károkért.
A felhasználó semmilyen módszer, program vagy arra alkalmas egyéb eszközzel nem szakíthatja meg a jelen weboldal működését, illetve nem tehet kísérletet erre.

A weboldalon bemutatott termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott lehet. A felhasználónak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy annak az országnak a jogszabályai, amelyből az oldalhoz kapcsolódik, engedélyezik-e a termékekhez illetőleg szolgáltatásokhoz történő hozzáférést.

A Boiron mindent megtesz annak érdekében, hogy a Boiron honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható, ezért a Boiron az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősséget kifejezetten kizárja. A Boiron a honlap használatával kapcsolatos kártérítési felelősségét akként korlátozza, hogy felelőssége kizárólag az emberi élet veszélyeztetése, testi sérülés okozása, vagy az emberi egészség károsítása, továbbá a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk vonatkozásában állhat fenn.

Az itt közölt felhasználási feltételek egyoldalú módosításának jogát a Boiron Hungária Kft. fenntartja.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve és elérhetősége

A Weboldallal kapcsolatos személyes adatok kezeléseinek vonatkozásában a Boiron Hungária Kft. az adatok kezelője. Az Adatkezelő elérhetősége: Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 18. adatkezelo@boiron.hu    

A kezelt adatok köre és jogalapja

Boiron Hungária Kft csak olyan személyes adatokat (a természetes személyek azonosítására alkalmas adatok, (például név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) rögzít, melyeket a honlapjára belépő személy önkéntes hozzájárulás alapján ad meg. Az adatkezelés jogalapja így a weboldal felhasználójának önkéntes hozzájárulása.

A személyes adatok védelme, jogszabályi megfelelés, az adatkezelés célja

A Boiron Hungária Kft. adatkezelőként biztosítja a személyes adatok védelmét és az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltételeit; megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését biztosítják. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli. A honlapra történő belépéssel és adatai önkéntes megadásával a honlapot látogató személy elfogadja az itt rögzített feltételeket, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az adatkezelő (Boiron Hungária Kft.; 1012 Budapest, Márvány utca 18.) adatbázisába kerüljenek, továbbá felhatalmazást ad arra, hogy azokat – a honlapon esetenként külön megadott egyéb felhasználási módokon és célokon kívül – a Boiron a termékeivel, illetve a homeopátia népszerűsítésével kapcsolatos marketing tevékenység céljaira (promóciók szervezése, postai vagy elektronikus levélben történő tájékoztatás, hírlevél-küldés, termékek/szolgáltatások ajánlása) használja. Az adatkezelési műveletek (így különösen az adatok rögzítése) gépi úton történnek. A Boiron az általa kezelt személyes adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.

Az adatkezeléssel érintett természetes személy jogai

A Boiron az érintett személy kérése esetén tájékoztatást nyújt az általa kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az érintett személy – bármikor, indokolás nélkül – kérheti az adatai nyilvántartásból való törlését, helyesbítését, illetve az adatok kezelését korlátozhatja, valamint megtilthatja, illetőleg megilleti a személyes adati hordozhatóságának joga. A Weboldal felhasználója jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja (visszavonás joga), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. E jogok érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát az adatkezelo@boiron.hu e-mail címre, vagy a Boiron Hungária Kft. székhelyére (1012 Budapest, Márvány utca 18.) küldött levélben teheti meg a Weboldal felhasználója.

Felügyeleti Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

A Weboldal felhasználója jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt nyújtson be az Adatkezelő ellen az arra illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) A NAIH székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Elérhetőségei a www.naih.hu weboldalon elérhetőek.

A változtatás jogának fenntartása

Az itt közölt adatvédelmi szabályok egyoldalú megváltoztatásának jogát a Boiron Hungária Kft. fenntartja.